top of page

Bu bir paragraf. Bu metni değiştirmek veya düzenlemek için tıklayın. Çok kolay.

The Bright Age of
Science Exhibition

The Bright Age of Science Exhibition, designed to highlight the role and works of Muslim scientists in the historical development of modern technologies; From astronomy to aviation, from architecture to medicine, from algebra to optics and architecture, the invaluable contributions of Turkish-Islamic civilizations to the world cultural heritage are presented to its visitors.

1_edited.jpg

Algebra field, its visitors; starting from the definition of the concept of zero and the basics of today's number systems, to modern software and internet algorithms, it takes us on a pleasant journey that includes the universal works of Muslim scientists such as Ömer Hayyam and Al-Hârezmî.

ALGEBRA

Cebir alanı, ziyaretçileri; sıfır kavramının tanımından ve günümüz sayı sistemlerinin temellerinden başlayarak modern yazılım ve internet algoritmalarına kadar Ömer Hayyam ve Al-Hârezmî gibi Müslüman bilim adamlarının evrensel eserlerini içeren keyifli bir yolculuğa çıkarıyor bizi.

Cebir

Modern teknolojilerin tarihsel gelişiminde Müslüman bilim adamlarının rolünü ve çalışmalarını vurgulamak için tasarlanan Aydınlık Bilim Çağı Sergisi; Astronomiden havacılığa, mimariden tıbba, cebirden optiğe ve mimarlığa Türk-İslam medeniyetlerinin dünya kültür mirasına paha biçilmez katkıları ziyaretçilerine sunulmaktadır.

TRAVEL

Seyyahlık

Traveling area, which includes travelers such as Ibn Battuta and Evliya Çelebi, shedding light on the unknowns of the period with the travel books they prepared about the social structure and historical events of the geographies they traveled; At the same time, it brings together impressive details about trade routes and trade culture that played a major role in the development of civilizations.

İbn Battuta ve Evliya Çelebi gibi seyyahların da yer aldığı, seyahat ettikleri coğrafyaların sosyal yapısı ve tarihi olayları hakkında hazırladıkları seyahatnamelerle dönemin bilinmeyenlerine ışık tutan gezi alanı; Aynı zamanda medeniyetlerin gelişmesinde büyük rol oynayan ticaret yolları ve ticaret kültürü hakkında etkileyici detayları bir araya getiriyor.

5.png

The field of aviation, which touches on the adventures of names such as Abbas Ibn Firnas, Hezarfen Ahmed Çelebi and Lagari Hasan Çelebi, who devoted their lives to the curiosity of human beings and signed important works in the history of aviation; It awaits its visitors with its educational and entertaining content.

AVIATION

havacılık.png
Havacılık

Abbas İbn Firnas, Hezarfen Ahmed Çelebi ve Lagari Hasan Çelebi gibi hayatlarını insanoğlunun merakına adayan ve havacılık tarihinde önemli eserlere imza atan isimlerin maceralarına değinen havacılık alanı; Eğitici ve eğlenceli içeriği ile ziyaretçilerini bekliyor.

ARCHITECTURAL

Mimari

The field of Architecture, which deals with the impressive urbanism and architectural activities in Islamic civilizations; It awaits its visitors with the works of precious names such as Mimar Sinan, with his genius that transcends the boundaries of his age, and Matrakçı Nasuh, known for his unique miniature style topographic maps.

İslam medeniyetlerindeki etkileyici şehircilik ve mimari faaliyetleri ele alan Mimarlık alanı; Çağının sınırlarını aşan dehasıyla Mimar Sinan ve kendine özgü minyatür tarzı topografik haritalarıyla tanınan Matrakçı Nasuh gibi değerli isimlerin eserleriyle ziyaretçilerini bekliyor.

6.png

WATER TRANSPORT

The Water Transport area, which centers on the ingenious mechanical work of the Muslim scientist Al-Jazari, who is accepted as the founder of the science of cybernetics all over the world, on water transport systems; It allows visitors to closely examine many inventions that form the basis of today's water transport technologies.

7_edited.jpg

Tüm dünyada sibernetik biliminin kurucusu olarak kabul edilen Müslüman bilim insanı El-Cezeri’nin, su taşıma sistemleri üzerine yaptığı dahiyane mekanik çalışmaları merkezine alan Su Taşıma alanı; ziyaretçilerin günümüz su taşıma teknolojilerinin temelini oluşturan pek çok buluşu yakından incelemelerine imkân tanıyor.

Su Taşıma

ASTRONOMY

Gök Bilimi

Muslim astronomers who expand their knowledge from Babylonian, Ancient Greek and Egyptian civilizations with new discoveries and methods and put them at the service of humanity; they have signed many principles and innovations in this field. In the field of astronomy of the exhibition; Models of instruments used in astronomical observations and information on the lives of many Muslim astronomers such as Uluğ Bey and Ali Kuşçu are included.

Babil, Antik Yunan ve Mısır medeniyetlerinden gelen bilgi birikimini yeni keşif ve metotlarla genişleterek insanlığın hizmetine sunan Müslüman gök bilimciler; bu alanda pek çok ilke ve yeniliğe imza atmışlardır. Serginin gök bilimi alanında; astronomik gözlemlerde kullanılan araçların maketleri ile Uluğ Bey ve Ali Kuşçu gibi pek çok Müslüman gök bilimcinin hayatlarına dair bilgilere yer veriliyor.

10_edited.jpg

OPTICAL

In the field of Optics, which includes educational information on many subjects from the place of light in our lives to the theory of vision of our eyes; Visitors are also informed about the scientific works of Ibn al-Haytham, the father of photography and camera technologies, far beyond his time.

11_edited.png
Optik

Işığın yaşamımızdaki yerinden gözümüzün görme kuramına kadar pek çok konuda eğitici bilgilere yer verilen Optik alanında; ziyaretçilere, fotoğraf makinesi ve kamera teknolojilerinin fikir babası İbn-i Heysem’in, döneminin çok ötesindeki bilimsel çalışmaları da aktarılıyor.

MEDICINE

Tıp

In the field of Medicine, where many information such as Ibn Sina, who is shown among the founders of modern medicine, and Sabuncuoğlu Şerefeddin, who is known for his wisdom in the field of surgery, are introduced; The inspiring work of Muslim scientists, from the design of surgical instruments to the treatment with music, is featured.

Modern tıbbın kurucuları arasında gösterilen İbn-i Sina ve cerrahi alanındaki bilgeliğiyle tanınan Sabuncuoğlu Şerefeddin gibi pek çok bilginin tanıtıldığı Tıp alanında; Müslüman bilim insanlarının, ameliyat aletleri tasarımından müzikle tedaviye kadar ilham verici çalışmalarına yer veriliyor.

12.png
9.png
bottom of page