top of page

Workshop

Workshop areas where various problem solving, design and production methods are brought together for visitors of all ages; It offers fun and educational workshop experiences for many different disciplines, from space-aviation to robotic coding, from three-dimensional modeling to wood design. As MizarLabs; We carry out all the processes of the workshops, such as concept design, installation, curriculum and trainer training, together with our experienced team and professional collaborations.

Her yaştan ziyaretçi için çeşitli problem çözme, tasarım ve üretim metotlarının bir araya getirildiği atölye alanları; uzay-havacılıktan robotik kodlamaya, üç boyutlu modellemeden ahşap tasarıma kadar pek çok farklı disipline eğlenceli ve eğitici atölye deneyimleri sunar. MizarLabs olarak; atölyelerin konsept tasarım, kurulum, müfredat ve eğitmen eğitimi gibi tüm süreçlerini, deneyimli ekibimiz ve profesyonel iş birliklerimiz ile birlikte yürütüyoruz.

maßaza (2).png

Robotik Atölyesi

Robotics Workshop

Area: 45 m2

Children need an event or object to embody abstract concepts. Thanks to this workshop, they adapt the robots they code to the real world. Coding with robots; It makes it easy to understand all concrete concepts such as distance, speed, circumference, time, diameter, temperature, angle, light and so on.

Çocuklar soyut kavramları somutlaştırmak için bir olaya ya da nesneye ihtiyaç duyarlar. Bu atölye sayesinde kodladıkları robotları gerçek dünyaya adapte ederler. Robotlarla yaptıkları kodlamalar; mesafe, hız, çevre, zaman, çap, ısı, açı, ışık ve benzeri tüm somut kavramları anlamayı kolaylaştırır.

minik mucitler (2).png
minik mucitler (3).png

Little Inventors Workshop

Minik Mucitler Atölyesi

Area: 25 m2

With this workshop, it is aimed to provide students with critical, creative, analytical, systematic, holistic, flexible and alternative thinking skills. Life skills workshop is a workshop where children learn basic life skills as independent and self-sufficient individuals, socialize, develop their self-confidence, reasoning and empathy skills, and establish interdisciplinary ties.

Bu atölye ile öğrencilere eleştirel, yaratıcı, analitik, sistemli, bütüncül, esnek ve alternatifli düşünme becerisi kazandırılması hedeflenmektedir. Yaşam becerileri atölyesi,çocukların bağımsız ve kendine yeten bireyler olarak temel yaşam becerilerini öğrendiği, sosyalleştiği, özgüvenini, muhakeme ve empati becerilerini geliştirdiği, disiplinler arası bağları kurduğu atölyedir.

matematik (1).png
matematik (2).png

Mathematics Workshop

Matematik Atölyesi

Area: 25 m2

It aims to break down students' prejudices regarding the science of mathematics and to internalize mathematical concepts through games.

Öğrencilerin matematik bilimine ait ön yargılarını yıkmayı ve matematiksel kavramları oyunlar arayıcığıyla içselleştirmesini hedefler.

kimya (2).png
kimya (1).png

Chemistry Workshop

Kimya Atölyesi

Area: 45 m2

They are workshops where they use scientific knowledge in the fields of science, technology, mathematics, engineering, etc. with an interdisciplinary approach to solve problems with design and turn these designs into products.

Bilimsel bilgiyi, fen, teknoloji, matematik, mühendislik vb.alanlarda kullanarak disiplinler arası yaklaşımla problemlerin çözümü için tasarımla yaptıkları ve bu tasarımları ürünlere dönüştürdükleri atölyelerdir.

havacçlçk (2).png
havacçlçk (1).png

Aviation Workshop

Havacılık Atölyesi

Area: 45 m2

In this workshop, aerodynamic principles are taught to students through simple experiments. For example, the properties of air, the working principles of various aircraft such as gliders, hot air balloons, unmanned aerial vehicles and rockets are explored in practice.

Bu atölyede,aerodinamik prensipler basit deneylerle öğrencilere kavratılır. Örnek olarak,havanın özellikleri,planör, sıcak hava balonu,insansız hava araçları ve roketler gibi çeşitli hava araçlarının çalışma prensipleri uygulamalı olarak keşfedilir.

garaj (3).png
garaj (9).png

Garage Workshop

Garaj Atölyesi

Area: 80 m2

It aims to bring together at least 20 students who are interested in production in the field. It is an activity area for high school and university students with 4 different workshop environments, a 3D printer cafe area and an idea corner.

Alanda en az 20 üretime meraklı öğrenciyi bir araya getirmeyi amaçlamaktadır.

4 farklı atölye ortamı, 3B yazıcı kafe alanı ve fikir köşesi ile lise ve üniversite öğrencileri için faaliyet alanıdır.

tasarçm (1).png
tasarçm (2).png

Design Workshop

Tasarım Atölyesi

Area: 50 m2

By recognizing and processing metal and wood materials, designs can be made to complement the work in other workshops. It is aimed to design and produce 3D wooden and metal products.

Metal ve ahşap malzemeler tanınarak ve işlenerek diğer atölyelerdeki çalışmaları tamamlayıcı tasarımlar yapılabilmektedir.

3 boyutlu ahşap ve metal ürünlerin tasarlanması ve üretilmesi amaçlanmaktadır.

bottom of page